Stypendium Lechickie 2021/2022

Zgłoszenia do obecnej edycji stypendium (2021-2022) można wysyłać do 31 października 2021r.

Stypendium Lechickie – roczny program edukacyjny, podczas którego uczestnik bierze udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym.

Program stypendialny jest adresowany do najlepszych studentów uczelni poznańskich i daje możliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych specjalnie dla stypendystów i członków Lechii, przez najlepszych naukowców i znanych prelegentów.

Do stałych punktów Stypendium należy udział w Balu Seledynowym (w okresie Karnawału) oraz wyjazd o charakterze religijnym, patriotycznym lub korporacyjnym.

Przebieg Stypendium Lechickiego najlepiej obrazują wpisy z ostatnich czterech lat na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Zapisy na stypendium odbywają się poprzez formularz.

Regulamin
V edycji Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie”
Korporacji Lechia

§ 1
1. Organizatorem Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie” jest Konwent Lechia
Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich z siedziba w Poznaniu (60-744),
ul. Limanowskiego 12, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
numerem 0000103063 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Współorganizatorem Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie” jest Fundacja
Akademicka Gaudeamus Igitur z siedziba w Poznaniu (61-601), ul. Naramowicka
264A/1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000336832.
§ 2
1. Celem Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie” (zwanego dalej
„Stypendiami”) jest wszechstronny rozwój osobisty stypendystów, kształtowanie elit,
wyłonienie przyszłych liderów, kształtowanie postaw patriotycznych oraz promocja
szeroko rozumianego dziedzictwa akademickiego i kultury studenckiej.
2. W Stypendiach mogą wziąć udział studenci z państwowych i prywatnych uczelni
wyższych miasta Poznania. Z udziału w Stypendiach wyklucza się osoby będące
członkami Konwentu Lechia oraz osoby związane z członkami Komisji Stypendialnej.
3. Informacje na temat Stypendiów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
internetowej Organizatora – www.lechia.org
§ 3
1. Komisja Stypendialna, w skład której wchodzić będzie dwóch przedstawicieli
Korporacji Lechia i jeden przedstawiciel Fundacji Akademickiej Gaudeamus Igitur,
zostanie powołana przez Organizatora.
2. Komisja Stypendialna, dokonując wyboru stypendystów, kierować się będzie:
a) łączna średnia ocen ze świadectwa maturalnego i z matury (30% oceny).
Średnia ocen będzie wyliczana poprzez dodanie wszystkich ocen
ze świadectwa maturalnego, włączając ocenę z religii i z zachowania, a także
ocen z matury ustnej i pisemnej,
b) życiorysem, w szczególności osiągnięciami i zaangażowaniem społecznym
wnioskodawcy (20% oceny). Poprzez osiągnięcia rozumie się osiągnięcia:
naukowe, sportowe, recytatorskie, muzyczne i wszelkie inne; poprzez
zaangażowanie społeczne rozumie się: wszelkie zaangażowanie pozalekcyjne,
uczestnictwo w organizacjach patriotycznych, wychowawczych, religijnych,
muzycznych, sportowych (np. harcerskich, kołach zainteresowań, klubach
sportowych, duszpasterstwach, pomocy społecznej i in.). Pod uwagę brane
będzie również zaangażowanie nieformalne, jak np. organizacja festynów
parafialnych i osiedlowych, wolontariat, służba liturgiczna i inne,
c) wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej (50% oceny). Terminy rozmów umawiane są indywidualnie, a wnioskujący o
Stypendia zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy
kwalifikacyjnej przez Organizatora z 2 dniowym wyprzedzeniem.
3. Werdykt Komisji Stypendialnej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
§ 4
Warunkiem rozpatrzenia wniosku stypendialnego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przedłożenie życiorysu.
§ 5
1. Podpisany wniosek stypendialny wraz z kserokopiami dokumentów należy przekazać osobiście podczas spotkania.
3. Wniosek w formie elektronicznej w formacie tekstowym (MS Word lub PDF) należy
przesłać również na adres e-mail: k.lechiapoznan@gmail.com
4. Wszelkie materiały związane ze Stypendiami przekazane Organizatorowi nie
podlegają zwrotowi. Podpisanie wniosku stypendialnego oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych wnioskującego przez Korporacje Lechia oraz
Fundację Akademicką Gaudeamus Igitur.
§ 6
1. Wśród osób, które złożą wniosek o stypendium Komisja Stypendialna przeprowadzi
jednoetapowe postępowanie kwalifikacyjne, wybierając do dziesięciu stypendystów.
2. Stypendyści Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie” otrzymają
stypendia edukacyjne w formie świadczeń o łącznej wartości do 10.000,00 zł. Wartość
świadczeń przypadająca na jednego stypendystę wynosi 1.000,00 zł.
3. Stypendyści otrzymują świadczenia ww. wartości w postaci: wykładów, warsztatów,
spotkań i wyjazdów integracyjnych, książek i innych przewidzianych przez
Organizatora.
4. Niewykorzystanie świadczeń ze względu na chorobę stypendysty lub z innych
przyczyn nie uprawnia do otrzymania ekwiwalentu finansowego.
5. Komisja Stypendialna może zdecydować o innym sposobie podziału stypendiów
oraz o zmianie liczby stypendystów, a w przypadku rażącego naruszenia niniejszego
regulaminu lub umowy stypendialnej o wykluczeniu, zaangażowanych wcześniej
stypendystów, z grona uczestników Stypendiów.
3
§ 7
1. Komisja Stypendialna powiadomi o wynikach rekrutacji w przeciągu 14 dni od rozmowy.
2. Stypendysta potwierdza udział w Stypendiach poprzez podpisanie umowy
stypendialnej z Organizatorem.

§ 8
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, o czym powiadomi za
pośrednictwem strony internetowej www.lechia.org
2. Komisja Stypendialna ma prawo interpretacji postanowień Regulaminu.
3. Każda z osób biorąca udział w Stypendiach, od złożenia wniosku stypendialnego do
zakwalifikowania się do Stypendiów, akceptuje warunki Regulaminu.

Szczegółowe informacje:
k.lechiapoznan@gmail.com

Dodaj komentarz