Stypendium Lechickie

Pierwsza tura rekrutacji do tegorocznej edycji stypendium trwa do 10 czerwca 2024 r.

Druga tura rekrutacji do tegorocznej edycji stypendium trwa do 10 lipca 2024 r.

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i poinformujemy o dalszych etapach rekrutacji.

Stypendium Lechickie – roczny program edukacyjny, podczas którego uczestnik bierze udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym.

Program stypendialny jest adresowany do najlepszych studentów uczelni poznańskich i daje możliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych specjalnie dla stypendystów i członków Lechii, przez najlepszych naukowców i znanych prelegentów. W ramach stypendium uczestnik otrzymuje również:
– książki o tematyce patriotycznej, religijnej i naukowej
– minimum jedno wyjście na strzelnice 2 semestrze
– minimum jedno wyjście o charakterze kulturalnym poza murami kwatery (np. filharmonia, teatr, opera)
– zajęcia z taktyki, cichego poruszania się w terenie, pierwszej pomocy na polu walki
– kilkudniowy wyjazd letni
– mini kurs brydża

Przebieg Stypendium Lechickiego najlepiej obrazują wpisy z ostatnich kilku lat na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Zapisy na stypendium odbywają się poprzez formularz.


Regulamin
VI edycji Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie”
Korporacji Lechia

§ 1

1. Organizatorem Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie” jest Konwent Lechia
Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich z siedziba w Poznaniu (60-711),
Strusia 6/1, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
numerem 0000103063 (zwany dalej „Organizatorem”).

§ 2

1. Celem Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie” (zwanego dalej
„Stypendiami”) jest wszechstronny rozwój osobisty stypendystów, kształtowanie elit,
wyłonienie przyszłych liderów, kształtowanie postaw patriotycznych oraz promocja
szeroko rozumianego dziedzictwa akademickiego i kultury studenckiej.
2. W Stypendiach mogą wziąć udział studenci z państwowych i prywatnych uczelni
wyższych miasta Poznania, a także maturzyści, którzy aplikują na studia w Poznaniu.
Z udziału w Stypendiach wyklucza się osoby będące członkami Konwentu Lechia oraz osoby związane z członkami Komisji Stypendialnej.
Wyjątek stanowi przypadek, gdy Stypendysta w trakcie trwania programu dołączy w szeregi członków Konwentu.
3. Informacje na temat Stypendiów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
internetowej Organizatora – www.lechia.org

§ 3

1. Komisja Stypendialna, w skład której wchodzić będzie przynajmniej dwóch przedstawicieli Korporacji Lechia, zostanie powołana przez Organizatora.
2. Komisja Stypendialna, dokonując wyboru stypendystów, kierować się będzie:
  a) łączna średnia ocen ze świadectwa maturalnego i z matury- w przypadku maturzystów wyłącznie świadectwo maturalne (30% oceny).
  b) życiorysem, w szczególności osiągnięciami i zaangażowaniem społecznym wnioskodawcy (20% oceny). Poprzez osiągnięcia rozumie się osiągnięcia: naukowe, sportowe, recytatorskie, muzyczne i wszelkie inne; poprzez zaangażowanie społeczne rozumie się: wszelkie zaangażowanie pozalekcyjne, uczestnictwo w organizacjach patriotycznych, wychowawczych, religijnych, muzycznych, sportowych (np. harcerskich, kołach zainteresowań, klubach sportowych, duszpasterstwach, pomocy społecznej i in.). Pod uwagę brane będzie również zaangażowanie nieformalne, jak np. organizacja festynów parafialnych i osiedlowych, wolontariat, służba liturgiczna i inne,
  c) wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej (50% oceny). Terminy rozmów umawiane są indywidualnie, a wnioskujący o Stypendia zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej przez Organizatora z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
3. Werdykt Komisji Stypendialnej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 4

Warunkiem rozpatrzenia wniosku stypendialnego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przedłożenie życiorysu.

§ 5

1. Podpisany wniosek stypendialny wraz z kserokopiami dokumentów należy przekazać osobiście podczas spotkania.
3. Wniosek w formie elektronicznej w formacie tekstowym (MS Word lub PDF) należy
przesłać również na adres e-mail: k.lechiapoznan@gmail.com
4. Wszelkie materiały związane ze Stypendiami przekazane Organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
Podpisanie wniosku stypendialnego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskującego przez Korporacje Lechia.

§ 6

1. Wśród osób, które złożą wniosek o stypendium Komisja Stypendialna przeprowadzi
jednoetapowe postępowanie kwalifikacyjne, wybierając do dziesięciu stypendystów.
2. Stypendyści Programu Stypendialnego „Stypendia Lechickie” otrzymają
stypendia edukacyjne w formie świadczeń o łącznej wartości do 10.000,00 zł. Wartość
świadczeń przypadająca na jednego stypendystę wynosi 1.000,00 zł.
3. Stypendyści otrzymują świadczenia ww. wartości w postaci: wykładów, warsztatów,
spotkań i wyjazdów integracyjnych, książek i innych przewidzianych przez
Organizatora.
4. Niewykorzystanie świadczeń ze względu na chorobę stypendysty lub z innych
przyczyn nie uprawnia do otrzymania ekwiwalentu finansowego.
5. Komisja Stypendialna może zdecydować o innym sposobie podziału stypendiów
oraz o zmianie liczby stypendystów, a w przypadku rażącego naruszenia niniejszego
regulaminu lub umowy stypendialnej o wykluczeniu, zaangażowanych wcześniej
stypendystów, z grona uczestników Stypendiów.

§ 7

1. Komisja Stypendialna powiadomi o wynikach rekrutacji w przeciągu 14 dni od rozmowy.
2. Stypendysta potwierdza udział w Stypendiach poprzez podpisanie umowy
stypendialnej z Organizatorem.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, o czym powiadomi za
pośrednictwem strony internetowej www.lechia.org
2. Komisja Stypendialna ma prawo interpretacji postanowień Regulaminu.
3. Każda z osób biorąca udział w Stypendiach, od złożenia wniosku stypendialnego do
zakwalifikowania się do Stypendiów, akceptuje warunki Regulaminu.

Szczegółowe informacje:
k.lechiapoznan@gmail.com

Dodaj komentarz